Imagem

GARANTIJA:

 1.  Visām Carlat.com pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
  1. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. 
  2. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā. 
  3. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 
  4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 
  5. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš,
 2. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).  
   • informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam.
   • Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji). 
 3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
  1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
  2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
  3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
  4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 
  5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
  6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
  7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
  8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota);
  9. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā;
  10. garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem;
  11. ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
 4. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
  1. saņemt konsultāciju pa e-pastu info@carlat.com vai tālruni +371 230 77 837.
  2. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru ar pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu;
  3. vērsties mūsu ofisā Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 81, LV-1011, Latvija, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
  4. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 

Informējam, ka Carlat.com garantijas noteiktumi ir veidoti, lai atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem pamatprincipiem šajā sfērā.

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS:

Saskaņā ar likumu - Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces).

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas:

 • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece;
 • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;
 • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām;
 • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde.

Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam.
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu"
 • "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi.
 • Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma.
 • Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu.
 • Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu".
 • Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus.
 • Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas.

 Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

 • Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi.
 • Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces.
 • Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas.
 • Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai.

 Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

 • Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu.
 • Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.
 • Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Atceries! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

      Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

Slēdzot distances līgumu, atteikuma tiesības Tu nevari izmantot (ja neesi ar pārdevēju vienojies citādi):